• Slide.gif

Перелік обов'язкових навчальних дисциплін - 37,5 кредити ЄКТС (2022/2023 н.р.):

Перелік обов'язкових навчальних дисциплін - 37,5 кредити ЄКТС (2023/2024 н.р.):

Здобувачі вищої освіти обирають освітні вибіркові дисципліни із запропонованого переліку у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor (Вкладка – «ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ») (https://dl.tntu.edu.ua/users/browse_elective.php). Доступ до переліку вибіркових навчальних дисциплін мають усі здобувачі вищої освіти, зареєстровані у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor.

Загальний обсяг вибіркових дисциплін - 13,5 кредити ЄКТС.

Рекомендований перелік вибіркових навчальних дисциплін кафедрою:

Порядок формування індивідуального плану студента й реалізації права вибору здобувачами вищої освіти освітніх компонентів визначений у «Положенні про організацію освітнього процесу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя» (https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=12).