• Slide.gif

Науково-педагогічна практика є важливою складовою освітньо-наукової програми підготовки фахівця ступеня доктора філософії в галузі 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» і має на меті систематизацію, розширення і закріплення професійних знань, формування у компетенції ведення самостійної наукової роботи, дослідження, експериментування та педагогічної діяльності.

Методичні рекомендації до проходження науково-педагогічної практики для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія» / Укладачі: М.О. Хвостівський, Є.Б. Яворська. Тернопіль: ТНТУ, 2023. 44 с.

Завдання науково-педагогічної практики:

 • оволодіння здобувачем сучасною методологією наукового дослідження;
 • закріплення компетентностей, отриманих здобувачами в процесі вивчення дисциплін освітньо-наукової програми;
 • оволодіння сучасними методами збору, аналізу та обробки наукової інформації;
 • вміння викладу отриманих результатів у вигляді звітів, публікацій, доповідей;
 • формування уявлення про сучасні інформаційні технології наукової інформації;
 • формування навичок самоосвіти і самовдосконалення, сприяння активізації наукової діяльності аспірантів;
 • ознайомлення здобувачів з організацією навчально-виховного процесу на кафедрі та факультеті;
 • ознайомлення здобувачів з навчальним планом, програмами навчальних курсів, навчально-методичним і лабораторним забезпеченням;
 • формування у здобувачів-практикантів уміння та навичок самостійного проведення різних видів навчальних занять з дисциплін професійного циклу (лекцій, лабораторних, практичних, семінарських);
 • закріплення навичок професійної підготовки та вміння організовувати навчальний процес.

Науково-педагогічна практика закріплює у аспірантів загальні та спеціальні (фахові) компетентності:

ЗК1.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2.  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК4.  Здатність розв’язувати комплексні проблеми біомедичної інженерії на основі системного наукового світогляду та загального культурного кругозору з дотриманням принципів професійної етики та академічної доброчесності.
СК1.  Здатність планувати та виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у біомедичній інженерії та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з біомедичної інженерії, біоінженерії, медицини та суміжних галузей.
СК2.  Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок в біомедичній інженерії українською та англійською мовами, глибоке розуміння англомовних наукових текстів за напрямом наукових досліджень.
СК3.  Здатність застосовувати нові технології та інструменти, сучасні цифрові технології, медичні бази даних та інші ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній діяльності.
СК5.  Здатність обґрунтовувати та захищати методологію та результати досліджень і проєкти у сфері біомедичної інженерії.
СК6.  Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру в сфері біомедичної інженерії, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень.
СК7.  Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті.

Та дозволяє досягнути таких програмних результатів навчання:

РН1.  Мати передові концептуальні та методологічні знання у сфері біомедичної інженерії і на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні світових досягнень з біомедичної інженерії, отримання нових знань та здійснення інновацій.
РН2.  Глибоко розуміти загальні принципи та методи біомедичної інженерії, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері біомедичної інженерії та у викладацькій практиці.
РН3.  Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, експериментальних досліджень і математичного та/або комп’ютерного моделювання, наявні літературні дані.
РН5.  Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні дослідження з біомедичної інженерії та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів та дотриманням норм професійної і академічної етики, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми.
РН6.  Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи.
РН7.  Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні інженерні проєкти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми біомедичної інженерії з врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів.
РН8.  Досліджувати, розробляти, застосовувати, вдосконалювати та впроваджувати наукові та інженерні рішення, засоби, методи та технології для вирішення проблем медичної та біомедичної інженерії.
РН10.          Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми біомедичної інженерії державною та іноземною мовами, оприлюднювати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних наукових виданнях.
РН12.          Організовувати і здійснювати освітній процес у сфері біомедичної інженерії, його наукове, навчально-методичне та нормативне забезпечення, застосувати ефективні методики викладання навчальних дисциплін.
 
У підсумку науково-педагогічної практики здобувач повинен:
 • оволодіти основами організації науково-педагогічної роботи;
 • ознайомитись з методиками досліджень процесів та явищ за обраною темою дисертаційної роботи;
 • навчитись працювати з обладнанням, необхідним для проведення досліджень, виконувати його монтаж та налагодження (за необхідності);
 • вміти виконувати бібліографічні дослідження та патентний пошук;
 • вміти проводити експериментальні та/або теоретичні дослідження за обраною темою дисертаційної роботи;
 • застосовувати методи обробки результатів досліджень з використанням комп’ютерної техніки;
 • здійснити апробацію основних теоретичних та практичних результатів дисертаційної роботи (у формі тез доповідей на конференціях, наукових статей, заявок на отримання патентів за матеріалами досліджень тощо);
 • ознайомитись із посадовими обов’язками науково-педагогічного працівника;
 • відвідувати заняття провідного викладача курсу (наукового керівника) та вивчити досвід і педагогічні ідеї проведення навчальних занять;
 • засвоїти інноваційні прийоми та методи навчання;
 • провести лекційне, практичне та/або лабораторне заняття;
 • уміти розробляти методичну документацію, а також завдання для поточного контролю знань здобувачів освіти;
 • організовувати й аналізувати свою педагогічну діяльність;
 • уміти доступно, послідовно і логічно викладати зміст матеріалу;
 • підбирати та використовувати відповідні навчальні засоби для побудови технологій навчання;
 • аналізувати навчальну та навчально-методичну літературу і використовувати її для побудови власного викладу програмного матеріалу;
 • володіти методикою проведення заняття із застосуванням мультимедійних засобів навчання;
 • застосовувати різні види, форми і методи роботи зі здобувачами освіти;
  • вміти організовувати навчально-педагогічну взаємодію зі здобувачами освіти для виконання поставлених завдань;
  • професійно реагувати на зміну обставин, самостійно приймати рішення і нести за них відповідальність (soft skills).

Накази на практику:

 • № 4/7-566 від 22.05.2023 р. (період проходження з 05.06.23 р. по 18.06.23 р.)
 • № 4/7-416 від 25.05.2022 р. (період проходження з 30.05.22 р. по 12.06.22 р.)