• Slide.gif

Для здобувачів вищої освіти першого року навчання освітнього ступення «доктор філософії» вибіркові навчальні дисципліни, як правило, не плануються, за винятком навчальних планів освітніх програм подвійних (спільних) дипломів.

На формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача спрямовано 26,47% (вимога не менше 25%) вибіркових освітніх компонент від обсягу освітньої складової ОНП.

Формування індивідуальної освітньої траєкторії охоплює розробку та реалізацію індивідуального навчального плану; створення умов для вільного вибору здобувачами вибіркових освітніх компонент; розвиток дистанційних навчальних технологій; забезпечення індивідуальної академічної мобільності здобувачів ступення доктора філософії.

Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти є робочим документом, що містить інформацію про перелік і послідовність вивчення навчальних дисциплін, виконання практики, підсумкової атестації з вказуванням для кожного з них обсягу в кредитах та виду підсумкового контролю. 

Порядок формування індивідуального навчального плану здобувача й реалізації права вибору здобувачами освітніх компонентів визначений у «Положенні про організацію освітнього процесу в ТНТУ» (https://bit.ly/3TToIUX), «Положенні про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти ТНТУ» (https://bit.ly/4awYmxG), «Положенні про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі ТНТУ» (https://bit.ly/3TBgHTp).

Для здобувачів ступеня доктора філософії індивідуальний навчальний план узгоджується із науковим керівником та завідувачем відділу аспірантури та докторантури, підписується аспірантом і затверджується проректором з наукової роботи. Внесення змін у затверджений індивідуальний навчальний план протягом навчального року  допускається для здобувачів ступеня доктора філософії.

Пропозиції щодо переліку вибіркових дисциплін навчального плану на наступний навчальний рік формуються кафедрами, що претендують на їх викладання, з урахуванням вимог стандарту вищої освіти, освітньої програми та пропозицій роботодавців і органів студентського самоврядування. 

Вибіркові навчальні дисципліни здобувачі тупення доктора філософії можуть обирати при навчанні на третьому (освітньо-науковому) рівні в 3 і 4 семестрах.

Згідно з «Положенням про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» (https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=813) здобувачам пропонується перелік освітніх вибіркових дисциплін сформованих в середовищі електронного навчання ТНТУ ATutor (вкладка «Вибіркові дисципліни») (https://bit.ly/3VAOeja). До переліку включаються обов’язкові дисципліни усіх освітніх програм, що реалізуються в університеті, інші компоненти, запропоновані кафедрою для вибору (https://bit.ly/4cAYmP2).

Процедура вибору вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти передбачає такі основні етапи:

  • до 1 жовтня кожного навчального року відділом аспірантури та докторантури проводиться робота з інформування здобувачів вищої освіти про переліки дисциплін, що пропонуються для вибору у наступному навчальному році. Інформування проводиться через середовище електронного навчання університету, через органи студентського самоврядування, соціальні мережі та іншими доступними засобами.
  • до 1 листопада кожного навчального року, після ознайомлення з переліком вибіркових дисциплін, здобувачі вищої освіти подають заяву проректору з наукової роботи чи завідувачу відділу аспірантури та докторантури про обрані ними дисципліни. Заява зберігається у відділі аспірантури та докторантури протягом усього терміну навчання здобувачів вищої освіти.
  • До 15 листопада завідувач відділу аспірантури та докторантури формує групи для вивчення вибіркових дисциплін. Якщо група не сформувалася, то завідувач відділу аспірантури та докторантури інформує здобувачів вищої освіти про необхідність вибору інших дисциплін.
  • До 1 грудня кожного навчального року остаточний вибір дисциплін має бути завершений. 

Після остаточного формування й погодження груп з вивчення вибіркових дисциплін їх перелік затверджує завідувач відділу аспірантури та докторантури та передає до початку весняного семестру поточного навчального року на випускові кафедри для формування робочих навчальних планів та індивідуальний навчальний план здобувача на наступний навчальний рік для здобувачів освітнього ступення  «доктор філософії».

Вивчення здобувачами освітніх компонент може здійснюватися в рамках реалізації права на академічну мобільність – на базі інших закладах.