• Slide.gif

Метою вільного вибору дисциплін є реалізація особистісного потенціалу здобувачів, розвитку їх творчих здібностей, примноження й використання знань, умінь та інших навичок, набутих загальних і спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, які в майбутньому уможливлять ефективну конкурентноздатність випускників на ринку праці.

Здобувачі вищої освіти обирають освітні вибіркові дисципліни із запропонованого переліку у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor (Вкладка – «ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ») (https://dl.tntu.edu.ua/users/browse_elective.php). Доступ до переліку вибіркових навчальних дисциплін мають усі здобувачі вищої освіти, зареєстровані у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor.

Загальний обсяг вибіркових дисциплін - 24 кредити ЄКТС (26,67%)  (2023/2024 н.р.).

Рекомендований перелік вибіркових навчальних дисциплін кафедрою на 2023/2024 н.р.:

  • Біомедична статистика (4 ECTS) [Силабус]
  • Забезпечення якості в біомедичній інженерії (4 ECTS) [Силабус]
  • Інтернет речей в біомедичній інженерії (4 ECTS) [Силабус
  • Комп’ютерна візуалізація в медичній діагностиці (4 ECTS) [Силабус]
  • Медичні інформаційні системи (4 ECTS) [Силабус]
  • Методика медикобіологічного дослідження (4 ECTS) [Силабус]
  • Телемедичні технології (4 ECTS) [Силабус]

Порядок формування індивідуального плану студента й реалізації права вибору здобувачами вищої освіти освітніх компонентів визначений у «Положенні про організацію освітнього процесу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя» (https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=12).

Процедура вибору вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти передбачає такі основні етапи:

- до 1 жовтня кожного навчального року кафедрами університету проводиться інформування студентів про зміст вибіркових дисциплін;
- до 1 листопада здобувачі вищої освіти формують заяви з вказанням обраних дисциплін серед вибіркових. Вибіркові навчальні дисципліни здобувачі вищої освіти можуть обирати, як правило, у 2 і 3 семестрах;

- декани факультетів формують групи здобувачів, що виявили бажання вивчати певну вибіркову дисципліну, до 15 листопада. Після остаточного формування й погодження груп формуються ІНПС на наступний навчальний семестр. Остаточний вибір дисциплін має бути завершений до 1 грудня кожного навчального року;

Формування переліку вибіркових дисциплін, передбачених для здобувачів усіх освітніх рівнів першого року навчання (у випадку реалізації освітніх програм подвійних дипломів), а також для освітнього рівня магістр, проводиться протягом перших десяти днів навчання.

Заяви на вибір дисциплін магістрів:

  • Рік вступу - 2022 р [переглянути].
  • Рік вступу - 2023 р. [переглянути].