• Slide.gif

Кафедра біотехнічних систем, створена у 1991 pоці (наказ по університету № 5–01 від 26.03.1991 р.).

Кафедра забезпечує навчальний процес підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» в галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» з орієнтацією на спеціальність 163 «Біомедична інженерія». 

1990

В 1990 р. на механіко-технологічному факультеті Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту (ТФЛПІ), розпочато навчання студентів за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи (БТМАС)» . У ТФЛПІ створено науково-виробниче експериментальне мале підприємство «МЕДАП» - НВЕ МП «МЕДАП» для сприяння в навчанні, прискоренню впровадження наукових досягнень в медицину, біологію та захист довкілля. Директором НВЕ МП «МЕДАП» призначено Ткачука Р.А. 

1991

В 1991 р. на базі ТФЛПІ створено Тернопільський приладобудівний інститут (ТПІ). 
Постанова Ради міністрів України №48 від 26.03.1991р. створено кафедру «Біотехнічні та медичні апарати і системи», за якою закріплено підготовку інженерів за спеціальністю БТМАС. 
Виконуючим обов'язки завідувача кафедри призначено к.т.н., доц. М.Г. Дичковського. 
18.06.1991р. к.т.н., с.н.с. Яворського Б.І. (Тернопільська академія народного господарства) затверджено на посаді доцента кафедри БТМАС як обраного за конкурсом. В ТПІ відбулося засідання Державної навчально-методичної комісії Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи». 
20.12.1991 р. виконуючим обов’язки завідувача кафедрою призначено к.т.н., с.н.с. Яворського Б.І. 

1992

В 1992 р. на базі кафедри проведено міжнародний симпозіум «Імовірнісні моделі та обробка випадкових сигналів і полів» (ІМОВСП-92) «Радіоелектроніка».-1993.-Т.36.-№1-2). 

1993

В 1993 р. відбувся міжнародний симпозіум ІМОВСП-93. 
Видано монографію («Прикладна теорія випадкових процесів і полів»/Під ред. В.О.Омельченка. та Я.П. Драгана.- Харків-Львів-Тернопіль: 1993, 248 с.) В.М. Безрук, В.О. Омельченко, Я.П. Драган, , Б.І. Яворський До десятих роковин міжнародних симпозіумів «ІМОВСП» // Комп'ютерні технології друкарства.— Львів: Вид. УАД.- 2005.- №14.- С.81-88 

1994

В 1994 р. ТПІ призначено Головною організацією з виконання НДР за напрямом «Фундамент-4» Національного космічного агенства України (наказ № 47 від 13.05.1994 р. по Національному космічному агентству при Кабінеті Міністрів України). Науковим керівником НДР призначено зав. каф. БТМАС, к.т.н., с.н.с. Яворського Б.І., відповідальним виконавцем – доц. каф. БТМАС, к.т.н. Яськіва В.І. (наказ по ТПІ №65-01 від 18.07.1994 р. «Про виконання НДР «Фундамент-4»). 
На кафедрі БТМАС виконується НДР під керівництвом декана приладобудівного факультету, к.т.н., доц. Дичковського М.Г. За цим напрямом працюють наукові підрозділи відповідних підприємств України (Львова, Києва, Харкова, Дніпропетровська). 
До складу кафедри, як окремий підрозділ, включено відділ медичного приладобудування (ВМП) ТПІ. 

1995

В 1995 р. відбувся перший випуск інженерів. Голова ДЕК — головний конструктор ВАТ «Тернопiльське конструкторське бюро радiозв'язку «Стрiла» Піскун С.О. Перша державна акредитація кафедри. Голова комісії — д.т.н., проф. Стахів П.Г., зав. каф. теор. осн. електротехніки ЛПІ. Здійснено набір 10 аспірантів. Керівники — проф. Драган Я.П., доц. Федорів Р.Ф., зав.каф. Яворський Б.І. 

1996

В 1996 р. видано перший навчальний посібник з грифом для ВНЗ України: Яворський Б.І. Математичні основи радіоелектроніки/в трьох частинах.— лист МОНУ №425 від 24.05.96 

1997

В 1997 р. ТПІ був перейменований у Державний технічний університет імені Івана Пулюя. Перший випуск бакалаврів. Голова ДЕК — д.ф.-м.н., проф. Драган Я.П, провідний науковий співробітник ФМІ НАНУ. 

1998

В 1998 р. на базі кафедри БТМАС, із залученням її викладачів, відкрито нову кафедру — комп'ютерних наук, для підготовки за спеціальністю 6.0804 — комп’ютерні науки, спеціальність 7.080401 — інформаційні управляючі системи та технології 

1999

В 1999 р. при ТПІ відкрито спеціалізовану Вчену раду СРД 58.52.03 для захисту докторських дисертацій за спец тематикою, спеціальності 01.03.04 — Радіофізика, та 05.11.16 — інформаційно-вимірювальні системи до складу ввійшли працівники кафедри Яворський Б.І., Драган Я.П., Марченко Б.Г., Щербак Л.М. 
Відбувся перший випуск магістрів, голова ДЕК — д.ф.-м.н., проф. Марченко Борис Григорович, зав. лабораторією відділу №12 Інституту електродинаміки НАН України. 
Чергова акредитація кафедри, голова д.т.н., проф. Смердов А.А. — зав каф. констр. та вир. РЕА «Львівська політехніка».

2004

В 2004 р. відбулася державна акредитація кафедри, голова к.т.н., доц. Біденко Національний університет «КПІ» 
Участь у міжнародній виставці СеВІТ'2004, Hanover, Deutschland . Кафедру представляв к.т.н., доц. Яськів В.І. 
Участь у виставці-презентації Тернопільської області. Київ. Кафедру представляв к.т.н., доц. Ткачук Р.А. 
Участь у міжнародній конференції 26 MK INTELTC’2004 Chicago, USA, Кафедру представляв к.т.н., доц. Яськів В.І. 

2012

У 2012 р. розпочато набір студентів на навчання на 1-ий курс за напрямом підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія», а в 2016 р. — за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія». 

2015

15-18.09. 2015 р. на базі кафедри біотехнічних систем відбулася І Всеукраїнська робоча нарада завідувачів кафедр ВНЗ України з проблем підготовки фахівців і розвитку біомедичної інженерії. 
У 2015 р. при кафедрі відкрито випробувальну лабораторію Х-променевої медтехніки. Керівником лабораторії є к.т.н., доцент Бачинський Михайло Володимирович. 
З 2015 року завідувачем кафедри біотехнічних систем призначено к.т.н., доц. Хвостівського Миколу Орестовича, випускника кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Математична модель макромеханізму формування електроретиносигналу для підвищення достовірності офтальмодіагностичних систем» за спеціальністю: 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи (науковий керівник д.ф-м.н., проф. Драґан Я.П.). На кафедрі біотехнічних систем працює з 2007 року: асистентом (з 2007 р.), старшим викладачем (з 2011 р.), доцентом (з 2012 р.), в.о. завідувача кафедри (з 2014 р.). Посаду заступника завідувача кафедри займає к.т.н., доц. кафедри Яворська Євгенія Богданівна, випускник кафедри біотехнічних систем 1997 року. В університеті працює з 2000 року. 

2016

У 2016 р. кафедра увійшла до складу Всеукраїнської асоціації біомедичних інженерів та технологів. 
У 2016 р. розпочато прийом в магістратуру, аспірантуру та докторантуру за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія». 

2017

З 2018 року завідувачем кафедри біотехнічних систем призначено к.т.н., доц. Яворську Євгенію Богданівну, випускника кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Математичні моделі та методи опрацювання ритмокардіосигналів для визначення характеристик серцевої ритміки з прогнозованою вірогідністю» за спеціальністю: 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи (науковий керівник д.ф-м.н., проф. Драґан Я.П.). На кафедрі біотехнічних систем працює з 2000 року: асистентом (з 2000 р.), доцентом (з 2011 р.).

Наказом Міністерства освіти і науки України  №1264 від 19.11.18 р. затверджено стандарт вищої освіти за спеціальністю 163 Біомедична інженерія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

2019

Наказом Міністерства освіти і науки України  №561 від 24.04.19 р. затверджено стандарт вищої освіти за спеціальністю 163 Біомедична інженерія для другого (магістерського) рівня вищої освіти

2021

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1499 від 30.12.2021 р. затверджено стандарт вищої освіти за спеціальністю 163 Біомедична інженерія для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.