• Slide.gif

Колектив кафедри

Яворська Євгенія Богданівна

Посада: 
Завідувач кафедри
 
Науковий Ступінь: 
Кандидат технічних наук
 
Вчене звання:
Доцент кафедри біотехнічних систем
 

У 1997 році закінчила Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність «Біотехнічні та медичні апарати і системи», кваліфікація "Інженер-електронік"
Кандидат технічних наук з 2009 року. 
Вчене звання доцента кафедри біотехнічних систем присвоєно у 2011 році.
Член Асоціації ГО «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів» (свідоцтво № 10 від 26.04.2017 р.)
Член робочої групи з розробки освітніх програм бакалавра, магістра та доктора філософії галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» зі спеціальності 163 «Біомедична інженерія»
Секретар Вченої ради факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії ТНТУ ім. І.Пулюя (з березня 2016 р.)
В період 2000-2009 р.р. асистент кафедри біотехнічних систем, з 2009 року до 2017 року – доцент кафедри біотехнічних систем, з 2017 року – завідувач кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. 
Під керівництвом Яворської Є.Б. захищена дві кандидатських дисертації (Дозорська О.Ф., Стрембіцька О.І.).
Автор понад 80 наукових праць, з них  60  наукових та  20  навчально-методичного характеру. Приймала участь у роботі  30 наукових конференцій 

Здійснює керівництво курсовими проектами (роботами) бакалавра та кваліфікаційними роботами магістрів. 
Науковий керівник аспірантів кафедри біотехнічних систем.

Виконавець науково-дослідних тем:
ДІ72-97 «Система екологомедичного моніторингу довкілля», № д.р. 0200U001720, 1997-2000 рр.  
ДІ98-02 «Дослідження методів та розробка засобів кореляційної біометрії для ідентифікації особи за папілярними лініями», № д.р. 0204U000836, 2002-2003 рр. 
ДІ 160-09 «Розроблення математичних моделей та побудова засобів моніторингу сигналів серця внутріутробного плоду», № д.р. 0109U002301, 2009-2010 рр.; 
ДІ191-12 «Дослідження та розроблення методів побудови програмно-технічних засобів експертних систем для діагностики стану серцево-судинної системи», № д.р. 0112U002206, 2012-2013;
ВК5-01 «Дослідження і розробка методів та засобів обробки евентуальних, циклічних та ритмічних біосигналів», № д.р. 0304U007000, 1997-2000 рр.
ВК20-06 «Дослідження методів та засобів виявлення евентуальних, циклічних та ритмічних біосигналів», № д.р. 0106U002062, 2006-2007 рр.
ВК 22-08 «Розроблення методів ідентифікації і верифікації математичних моделей сигналів при побудові медичних систем телемоніторингу та діагностики», № д.р. 0108U001110, 2008-2010 р.р.
ВК 32-11 «Розвиток теоретичних основ та експериментальні дослідження виявлення, ідентифікації та встановлення рівня нейротоксикації людини методами електроретинографії», № д.р. 0111U002593, 2011-2013;
ВК 37-11 «Дослідження змін функціонального стану організму людини за біосигналами засобами енергетичної теорії стохастичних сигналів», № д.р. 0111U005289, 2011-2013; 
ВК 51-15 «Методи та засоби виявлення патологічних станів для систем медичного контролю функціонального стану організму людини» 2015-2017, № д.р. 0115U002455, 2015-2017.

Основні навчальні курси: «Моделювання біомедичних процесів та сигналів», «Біомедична статистика», «Основи побудови медичної техніки», «Системний аналіз та прийняття рішень в медицині».

Наукові інтереси: біомедична інженерія, медична інформатика, обробка сигналів, математичне моделювання.

Шадріна Галина Михайлівна

Посада: 
Доцент кафедри
 
Науковий Ступінь: 
Кандидат технічних наук
 
Вчене звання:
Доцент кафедри біотехнічних систем
 

У 1981 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут ім. Я.О.Галана за спеціальністю "математика і фізика".
Кандидат технічних наук з 2002 року за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. 
Вчене звання доцента кафедри біотехнічних систем присвоєно у 2004 році.
Автор понад 50 наукових праць, в т.ч індексованих у наукометричній базі Web of Science.

Викладає дисципліни: Основи конструювання біомедичної апаратури, математичне та комп'ютерне моделювання медтехніки, телемедичні сиcтеми.

Наукові інтереси: математичне моделювання та обчислювальні методи. 

Хвостівський Микола Орестович

Посада: 
Доцент кафедри
Заступник завідувача кафедри
 
Науковий Ступінь: 
Кандидат технічних наук
 
Вчене звання:
Доцент кафедри біотехнічних систем
 
Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки: 
 
Google Scholar: 
 
Профіль в ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-2405-4930
 
Профіль в Scopus:
Scopus Author ID: 57373119500
 
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

В 2004 році закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність "Біотехнічні та медичні апарати і системи" та кваліфікація "Магістр біотехнічних систем".
06.2004-11.2004 - інженер тематичного відділу, ВАТ «Тернопільське конструкторське бюро радіозв’язку «Стріла».
Протягом 2004-2007 років навчалався в аспірантурі на кафедрі біотехнічних систем ТНТУ імені Івана Пулюя за спеціальністю 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи.
З 2007 по 2011 роки - асистент кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
У 2009 році успішно захистив кандидатську дисертацію та у 2010 році на підставі рішення МОН України присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи.
З 2011 по 2012 роки – старший викладач кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
З 2011 по 2014 роки – заступник завідувача кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
З 2012 по 2014 роки – доцент кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
З 2012 по 2014 роки – заступник відповідального секретаря приймальної комісії Тернопільського національного технічного університет імені Івана Пулюя
У 2013 році присвоєно вчене звання кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
З 2014 по 2015 роки – виконуючий обов’язків завідувача кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
З 2015 по 2017 роки – завідувач кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
З 2017 по нині – доцент кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
З 2017 по нині – заступник кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
З 2015 р. і по нині:
-    член вченої ради Тернопільського національного технічного університет імені Івана Пулюя;
-    член Вченої ради факультету контрольно-вимірювальних та радіокомп’ютерних систем Тернопільського національного технічного університет (до березня 2016 р.); 
-    член вченої ради факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Тернопільського національного технічного університет імені Івана Пулюя (з березня 2016 р.);
-    член конференції трудового колективу Тернопільського національного технічного університет імені Івана Пулюя.
-    член проектної групи з розробки освітніх програм молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та доктора філософії галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» зі спеціальності 163 «Біомедична інженерія».
З 2021 року – гарант освітньої програми магістра 17 «Електроніка та телекомунікації» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

Науковий керівник аспірантів кафедри біотехнічних систем.

Автор понад 90 наукових праць, в т.ч індексованих у наукометричних базах Web of Science та Scopus. Автор двох монографій.

Викладає дисципліни: обробка біомедичних сигналів, передача біомедичної інформації в комп’ютерних мережах, методологія та організація наукових досліджень.

Наукові інтереси: математичне та комп’ютерне моделювання біосигналів та біосистем, комп’ютерна інженерія, медична інформатика, програмна інженерія.

Ткачук Роман Андрійович

Посада: 
Професор кафедри
 
Науковий Ступінь: 
Доктор технічних наук
 
Вчене звання:
Професор кафедри біотехнічних систем
 

1991-2012 р.р. - доцент кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя;
з 2012 р. і по нині – професор кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Захист кандидатської та докторської робіт та присвоєння вчених звань:
у 1988 р. захищено кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.13 «Технологія виробництва пристроїв та зв’язку». Кандидат технічних наук;
у 1995 р.  присвоєно вчене звання доцента за кафедрою біотехнічних систем.
у 2012 р. захищено докторську дисертацію за спеціальністю 05.11.17 - біологічні та медичні прилади і системи на тему: „Розвиток теорії і методів побудови засобів високоінформативної електроретинографії" на спеціалізованій вченій раді у Вінницькому національному технічному університеті.
у 2014 р.  присвоєно вчене звання професора за кафедрою біотехнічних систем.
Ткачук Роман Андрійович – учасник спеціалізованих міжнародних медичних виставок, міжнародних семінарів, симпозіумів; член спеціалізованої вченої ради зі захисту дисертацій та низки національних і міжнародних інституцій наукового спрямування.
Є членом Української асоціації біомедичних інженерів і технологів. Керівник відділу медичного приладобудування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (кафедра біотехнічних систем).

Автор понад 150 наукових праць, у тому числі 8 статей у наукових фахових журналах, в т.ч індексованих у наукометричній базі Scopus та Web of Science.

Викладає дисципліни: Проблеми та перспективи біомедичної інженерії, вимірювальні перетворювачі біофізичних величин та електроди, основи технології та виробництва біомедичної апаратури, методи та засоби відбору інформації від біооб’єктів

Наукові інтереси: біомедична інженерія, медичне приладобудування.

 

Тимків Павло Олександрович

Посада: 
Асистент кафедри
Провідний інженер кафедри (0,5 окладу)
 
Науковий ступінь: 
Кандидат технічних наук
 
Вчене звання:
-
 
Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки: 
 
Google Scholar: 
 
 
Профіль в Scopus:
Scopus Author ID: 57210410959
 
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

В 2010 році закінчив Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність "Біотехнічні та медичні апарати і системи" та кваліфікація "Магістр біотехнічних систем".
Протягом 2011-2014 років навчався в аспірантурі на кафедрі біотехнічних систем ТНТУ імені Івана Пулюя за спеціальністю 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи.
З 2015 по 2016 роки – провідний інженер кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
У 2016 році переведений на посаду асистента кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
У 2021 році успішно захистив кандидатську дисертацію та на підставі рішення МОН України присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи.
За час роботи на кафедрі :
-    член вченої ради факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Тернопільського національного технічного університет імені Івана Пулюя;
-    член конференції трудового колективу Тернопільського національного технічного університет імені Івана Пулюя.

Автор понад 25 наукових праць, в т.ч індексованих у наукометричній базі Scopus та Web of Science.

Викладає дисципліни: аналогова схемотехніка, цифрова схемотехніка, обробка сигналів та зображень, метрологія, архітектура ПК.

Наукові інтереси: низькоінтенсивна електроретинографія, DSP, LED, оптимізація, дослідження складності.

Дозорський Василь Григорович

Посада: 
Доцент кафедри
 
Науковий Ступінь: 
Кандидат технічних наук
 
Вчене звання:
Доцент кафедри біотехнічних систем
 

В 2006 році закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, напрям підготовки "Електронні апарати" та кваліфікація "Бакалавр електронних апаратів".
В 2007 році закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність "Біотехнічні та медичні апарати і системи" та кваліфікація "Магістр біотехнічних та медичних апаратів і систем".
Протягом 2007-2010 років навчався в аспірантурі на кафедрі біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету (ТНТУ) імені Івана Пулюя за спеціальністю 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи.
З 2007 по 2013 роки - лаборант кафедри біотехнічних систем ТНТУ імені Івана Пулюя.
У 2013 році успішно захистив кандидатську дисертацію та у цьому ж році на підставі рішення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи.
З 2014 по нині – доцент кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
У 2016 році рішенням атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри біотехнічних систем ТНТУ імені Івана Пулюя.
З 2016 року і по нині – член вченої ради факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії ТНТУ імені Івана Пулюя.
З 01.01.2017 по 30.09.2017 – заступник декана ФПТ з наукової роботи та міжнародного співробітництва.
З 01.10.2017 по 31.12.2017 – виконуючий обов’язки завідувача кафедрою біотехнічних систем ТНТУ імені Івана Пулюя.
З 01.01.2018 по нині – заступник декана ФПТ з наукової роботи та міжнародного співробітництва.
З 2017 року – член Асоціації ГО «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів».
З 2015 року – керівник наукового гуртка з поглибленого вивчення радіоелектроніки.

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч індексованих у наукометричних базах Web of Science та Scopus.


Викладає дисципліни: основи теорії кіл та сигналів, біомедична інженерія штучного інтелекту.


Наукові інтереси: математичне моделювання біосигналів, біоінформатика, біопротезування.

 

Дозорська Оксана Федорівна

Посада: 
Асистент кафедри
 
Науковий Ступінь: 
Кандидат технічних наук
 
Вчене звання:
-
 

В 2014 році закінчила ТНТУ імені Івана Пулюя, напрям підготовки "Електронні апарати" та кваліфікація "Бакалавр електронних апаратів".
В 2015 році закінчила ТНТУ імені Івана Пулюя, спеціальність "Біотехнічні та медичні апарати і системи" та кваліфікація "Магістр біотехнічних та медичних апаратів і систем".
В 2016 році закінчила Чортківський державний медичний коледж, спеціальність «Фармація».
Протягом 2015-2018 років навчалася в аспірантурі на кафедрі біотехнічних систем ТНТУ імені Івана Пулюя за спеціальністю 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи.
З 2018 по 2020 роки - лаборант кафедри біотехнічних систем ТНТУ імені Івана Пулюя.
З 2019 по нині - асистент кафедри біотехнічних систем ТНТУ імені Івана Пулюя.
У 2021 році успішно захистила кандидатську дисертацію та у цьому ж році на підставі рішення МОН України присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи.
Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч індексованих у наукометричних базах Web of Science та Scopus.


Викладає дисципліни: Комп'ютерна біометрія та медична інтрографія, Моделювання біомедичних процесів та сигналів.


Наукові інтереси: математичне моделювання біосигналів, біоінформатика.

Дедів Леонід Євгенович

Посада: 
Доцент кафедри
 
Науковий Ступінь: 
Кандидат технічних наук
 
Вчене звання:
Доцент кафедри біотехнічних систем
 
Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки: 

1999-2005 рр. навчання в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя, спеціальність "Біотехнічні та медичні апарати і системи", кваліфікація "Магістр біотехнічних систем".
2003-2004 р.р. навчання в Тернопільській академії народного господарства, спеціальність "Фінанси", кваліфікація "Магістр фінансів".
2005-2008 р.р. навчання в аспірантурі на кафедрі біотехнічних систем ТНТУ імені Івана Пулюя за спеціальністю 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи.
2009-2012 р.р. асистент кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
У 2010 році захистив кандидатську дисертацію та отримав  науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».
2012-2013 р.р. старший викладач кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
З 2013 р. – доцент кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
У 2014 році присвоєно вчене звання кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Автор понад 60 наукових праць, в т.ч індексованих у наукометричній базі Web of Science та Scopus.

Викладає дисципліни: основи біофізики та біомеханіки, реабілітаційна інженерія та технології 3D друку.

Наукові інтереси: математичне та комп’ютерне моделювання біосигналів та біосистем, медична інформатика.

 

Гевко Олена Василівна

Посада: 
Доцент кафедри
 
Науковий Ступінь: 
Кандидат медичних наук
 
Вчене звання:
Доцент кафедри біотехнічних систем
 

23 червня 1995 року закінчила Івано-Франківську державну медичну академію за спеціальністю “Лікувальна справа” лікувального факультету, та отримала кваліфікацію лікаря. Пройшла інтернатуру у Тернопільській державній медичній академії ім. І.Я. Горбачевського і отримала звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Терапія»
З 01.09.2003 року по 30.06.2007 працювала асистентом у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського на кафедрах факультетської терапії та внутрішньої медицини з клінічною імунологією ендокринологією. 
З 01.09.2007 року по сьогоднішній день працює доцентом кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.
Кандидат медичних наук з 08.10.2003 р. Тема дисертаційної роботи - „Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування флуренізиду як імуномодулювального та антихламідійного засобу у хворих на хронічний пієлонефрит” захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківської державної медичної академії (спеціальність 14.01.02 – внутрішні хвороби). Вчене звання доцента кафедри біотехнічних систем присвоєно 18 квітня 2008 року. 
Пройшла стажування за кордоном - академічну підготовку з організації освітнього процесу, вивчення інноваційних технологій, проведення наукових досліджень у медичній галузі у Сілезькому центрі поліцеального навчання (Slaskie Centrum Edukacji Medycznej, 40-013, Katowice, ul. Mieleckiego 10/607, www.start-eu.com.pl) в період з 20.10.2019 р. по 28.01.2020 р.
Автор понад 50 наукових праць, в т.ч індексованих у наукометричній базі Web of Science.

Викладає дисципліни: Методика медикобіологічного дослідження; Анантомія, фізіологія та патологія людини; Діагностичні і терапевтичні системи, Основи медичних знань; Fundamentals of medical knowledge; Human Anatomy, Physiology and Pathology; Diagnostic and Therapeutic Systems.

Наукові інтереси: медичні інформаційні системи, методи обробки та аналізу біосигналів, артеріальна осцилографія, вплив аудіовізуального середовища на фізіологічні параметри біооб’єкту. 

 

Бачинський Михайло Володимирович

Посада: 
Доцент кафедри
 
Науковий Ступінь: 
Кандидат технічних наук
 
Вчене звання:
Доцент кафедри біотехнічних систем
 
Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки: 
 
Google Scholar: 
 
Профіль в ORCID:
https://orcid.org/
 
Профіль в Scopus:
Scopus Author ID: 24480670600
 
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

В 2003 році закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність "Біотехнічні та медичні апарати і системи" та кваліфікація "Магістр біотехнічних систем".
У 2008 році успішно захистив кандидатську дисертацію та у 2008 році на підставі рішення МОН України присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 Біологічні та медичні прилади і системи.
З 2008 по нині – доцент кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Автор понад 50 наукових праць, в т.ч індексованих у наукометричних базах Web of Science та Scopus. Автор двох монографій.

Викладає дисципліни: Інженерний супровід медичних технологій, Обчислювальні методи та програмне забезпечення в біомедичній інженерії, Медичні комплекси та системи.

Наукові інтереси: біологічні та медичні прилади і системи.

.Паньків Ірина Михайлівна

Посада: 
Лаборант кафедри,
Аспірант кафедри біотехнічних систем, спеціальність 163 біомедична інженерія
 
Google Scholar: 
 
 
Профіль в Scopus:
Scopus Author ID: 57210410959
 
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

У 2010 році закінчила Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, напрям підготовки «Менеджмент».
У 2011 році закінчила Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність «Менеджмент організацій».
У 2015 році закінчила Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність «Біотехнічні та медичні апарати і системи».
З 2018 р.- по теперішній час – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, навчання в аспірантурі за спеціальністю 163 Біомедична інженерія.
З 01.09.2005- по теперішній час – лаборант кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Наукові інтереси: відбір та обробка біосигналів, зокрема електроенцефалографічних, математичне моделювання біосигналів для оцінювання психоемоційного стану та стресостійкості.

.Демчук Любомир Богданович

Посада: 
Інженер ІІ категорії кафедри
 
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

.Білінська Наталія Сергіївна

Посада: 
Інженер І категорії кафедри
 
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
З 1.03.1993р. – 10.10.1994  - лаборант кафедри
У 1994 році закінчила Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів і виробництв» і присвоєно кваліфікацію "Інженер-електромеханік" 
З 10.10.1994 і по теперішній час - інженер І категорії кафедри.